OCMW TIELT
Sociaal huis > Mantelzorgpremie
Mantelzorgpremie


Mantelzorg is vaak vanzelfsprekend. Mensen willen het liefst dat een zorgbehoevende of chronisch zieke persoon in de thuissituatie kan blijven. Dit is niet altijd gemakkelijk en wordt soms onderschat. De mantelzorgpremie is een waarderingsvergoeding die rechtstreeks aan de mantelzorger wordt toegekend. 

Wat is mantelzorg ? 
Alle bovennormale, niet beroepsmatige hulp- en dienstverlening die iemand op geregelde basis aan een zorgbehoevende persoon in zijn omgeving geeft.  Deze zorg vloeit voort uit een affectieve en/of sociale relatie tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende persoon. 
Bijvoorbeeld  zorg voor de partner, zorg voor de ouder, zorg voor de buur, oom, tante …

Voorwaarden zorgbehoevende ?
- U woont in Tielt
- U bent minstens 25 jaar
- U bent zorgbehoevend ( hulp van een andere persoon is noodzakelijk om de dagdagelijkse taken uit te voeren)
- U beschikt bij voorkeur over een attest waaruit de zorgbehoevendheid blijkt. (Bijv.: attest FOD Sociale Zekerheid, attest tegemoetkoming Vlaamse Zorgverzekering,…)
- U verblijft inwonend of zelfstandig in het natuurlijk milieu. Personen die verblijven in een instelling of een gemeenschappelijke woonvorm komen niet in aanmerking, (woonzorgcentrum, serviceflats, instellingen voor personen met een handicap,…).

Voorwaarden mantelzorger ?

- U woont in Tielt of daarbuiten
-  U kan slechts éénmaal  de premie ontvangen (ook al zorgt u voor meerdere personen).
- U houdt zich daadwerkelijk en op regelmatige basis bezig met thuiszorg. Dit moet blijken uit het activiteitenplan dat samen met de betrokkenen wordt opgemaakt. 

Hoe aanvragen ? 

De aanvraag wordt ingediend bij het Sociaal Huis.
Een maatschappelijk werk(st)er komt bij de zorgbehoevende thuis. Samen met de mantelzorger wordt het activiteitenplan overlopen. Op basis van dit plan zal de maatschappelijk werk(st)er een verslag opmaken dat wordt voorgelegd aan het Vast Bureau of aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW die op basis hiervan een beslissing zal nemen. 

Uitbetaling

Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt maandelijks (vanaf de maand volgend op de maand van aanvraag) 30 euro op de rekening van de mantelzorger gestort. Indien zich een wijziging voordoet in de situatie van de zorgbehoevende ( langdurige ziekenhuisopname, opname woonzorgcentrum, overlijden,…) meldt de mantelzorger dit binnen de maand. 

Méér informatie:
Brochure mantelzorgpremie
> Terug naar overzicht sociaal huis

Contactgegevens Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60  /  8700  Tielt  
Tel: 051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
Openingsuren 
Elke werkdag van 9.00 tot 12.00u 
op di en wo 13.30 tot 17.00u 
en op do 13.30 tot 18.00u
Sociaal huis
ContactOpeningsurenLigging