De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OCMW TIELT

Bestuur > Raad voor Maarschappelijk Welzijn 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Tielt
Bestuur
ContactOpeningsurenLigging

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn, die door de gemeenteraad voor een periode van zes jaar wordt verkozen. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Voor Tielt bestaat de raad uit elf leden, die uit hun midden een voorzitter kiezen.

De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt. Als hoogste bestuursorgaan van het OCMW heeft de raad ruime bevoegdheden. De raad beslist onder meer over het algemeen beleid van het OCMW dat zich vertaalt in allerhande beleidsplannen, de oprichting van nieuwe diensten, aanwervingen van personeel, … Ook het beheer van de goederen en het patrimonium valt grotendeels onder de bevoegdheid van de raad. Zo zal de raad zowel beslissingen nemen m.b.t. opdrachten voor aanneming van werken en de levering van diensten als voor de aankoop en verkoop van onroerende goederen. Jaarlijks keurt de raad het budget goed en wordt de jaarrekening vastgesteld. 

In principe zijn de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn openbaar. Er zijn uitzonderingen waarbij wordt vergaderd met gesloten deuren. Dit is het geval telkens er aangelegenheden worden besproken die de persoonlijke levenssfeer raken. Ook wanneer het in het belang is van de openbare orde of indien er ernstige bezwaren tegen de openbaarheid zijn, wordt met gesloten deuren worden vergaderd.

De bespreking van het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget en de budgetwijzigingen alsook de jaarrekening worden in elk geval in openbare zitting behandeld.
De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert minstens één maal per maand om 19.30 uur (zie data).