Leefloon

OCMW TIELT
Sociale Dienst  > Leefloon
Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Hebt u geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan ontvangt u onder bepaalde voorwaarden van het OCMW een leefloon.

Voorwaarden
1.


2.U bent: 
         - Ouder dan 18 jaar of 
         - Jonger dan 18 jaar én: 
- Ontvoogd door huwelijk; 
- Zwanger; 
- Kinderen ten laste;

3.U verblijft gewoonlijk en permanent op het grondgebied van Tielt;

4.U beschikt over onvoldoende bestaansmiddelen; 

5.6.U bent werkbereid, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan.


Toekenning leefloon
De toekenning van een leefloon kan gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Voor jongeren onder de 25 jaar is dit verplicht. Hierin worden afspraken vastgelegd. De doelstelling is om zo vlug mogelijk opnieuw aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt.

Het OCMW kan eisen dat u uw rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij uw ouders, of andere personen die onderhoudsplichtig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval voor studenten. Bij een toekenning van het leefloon kan het OCMW dit terugvorderen van de onderhoudsplichtigen. 


Bedragen van het leefloon
Het bedrag is afhankelijk van uw gezinssituatie (samenwonende, alleenstaande, persoon met gezinslast). De actuele bedragen kan u consulteren op de website van de POD Maatschappelijke Integratie


Tewerkstelling art. 60, §7
Personen die recht hebben op maatschappelijke integratie kunnen tewerkgesteld worden via het OCMW. Dit noemt men ook een artikel 60-tewerkstelling (waarmee men verwijst naar art. 60, §7 van de organieke wet van de OCMW’s). Deze tewerkstelling is van beperkte duur, namelijk zolang u geen rechten kan openen op een sociale uitkering. U wordt tewerkgesteld binnen de eigen diensten van het OCMW (vb. in het woonzorgcentrum, technische dienst) of bij een externe organisatie.


Hoe aanvragen?  Bij de sociale dienst.


Sociale dienst
Contactgegevens sociale dienst
Deken Darraslaan 17  /  8700  Tielt
Tel.: 051 42 79 10  /  Fax 051 42 79 20
sociale.dienst@ocmwtielt.be
Openingsuren:
Ma tem vrij: 9.00 - 12.00u
enkel op do in de namiddag : 13.30u -18.00u
ContactOpeningsurenLigging

U bent: Belg, staatloze, erkende politiek vluchteling, onderdaan van een lidstaat van de EU of vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister;
U moet ook de uitkeringen aanvragen waar u volgens de Belgische of buitenlandse wetgeving recht op hebt. Deze uitkering is bijvoorbeeld een ziektevergoeding, een werkloosheidsuitkering, tegemoetkoming aan gehandicapten (TAG) … ;