Schuldhulpverlening

OCMW TIELT
Sociale Dienst  > 
Schuldhulpverlening
Kort overzicht van de verschillende vormen van schuldhulpverlening

* Eénmalige schuldbemiddeling

* Schuldbemiddeling

* Budgetbegeleiding

* Budgetbeheer

* Collectieve schuldenregeling>  Eénmalige schuldbemiddeling

Wanneer?
 • Beperkte schuldenlast.
 • Geen nood aan budgetbegeleiding; korte bemiddeling volstaat.
 • Voorbeeld:
oAchterstallige huur;
oOnbetaald alimentatiegeld;
oEnergieschuld (achterstallige factuur);
oZiekenhuis.

Hoe? Wie?
oBeperkte bemiddeling mogelijk in Sociaal Huis.
oSociale dienst OCMW.


Terug naar overzicht schuldhulpverlening>  Schuldbemiddeling

Wanneer?
 • Bij meerdere schulden, bij een hogere schuldenlast waarvan minstens één consumentenkrediet (vb. aankopen op afbetaling, persoonlijke leningen, kredietkaarten, …).
 • Enkel bemiddeling mogelijk door erkende dienst voor schuldbemiddeling (Wet consumentenkrediet – 12 juni 1991). 

Hoe?Wie?
oSociale dienst OCMW Tielt (= erkende dienst voor schuldbemiddeling).


Terug naar overzicht schuldhulpverlening>  Budgetbegeleiding

Wanneer?
 • Geringe of geen schuldenlast.
 • Eventueel gekoppeld aan (beperkte) schuldbemiddeling.

Hoe? 
oOpmaak overzicht schuldenlast, overzicht inkomsten en uitgaven, budgetplan.
oMaandelijkse of tweewekelijkse afspraak met maatschappelijk werker: overlopen van de betalingen.
oPraktische tips om te leren omgaan met een beperkt budget.
oCliënt doet zelfstandig de betalingen (eigen verantwoordelijkheid).


Terug naar overzicht schuldhulpverlening>  Budgetbeheer

Wanneer?
 • Hogere en complexere schuldenlast / gering budget.
 • Ook beheer mogelijk voor personen zonder schulden, maar met bestedingsproblemen / onmacht. 
 • Volledig geldbeheer wordt overgenomen door de maatschappelijk werker.
 • Eventueel gekoppeld aan schuldbemiddeling.
 • Cliënt ontvangt wekelijks leefgeld; de hoogte van het leefgeld en het al dan niet opnemen van extra’s wordt bepaald in samenspraak met de maatschappelijk werker en is afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden.
 • Op vrijwillige basis; er dient echter voldoende medewerking zijn.
 • Budgetbeheer kan geweigerd worden indien de schuldenlast te hoog is: dwz geen mogelijkheid tot afbetaling van de schulden binnen een redelijke termijn.
 • Beslissing door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (telkens voor de duur van één jaar; in sommige gevallen proefperiode mogelijk).
 • Kan op vraag van cliënt vroegtijdig stopgezet worden (effectieve stopzetting pas na beslissing BCSD) of op verzoek van de maatschappelijk werker. 

Hoe?
oOpmaak overzicht schuldenlast, overzicht inkomsten en uitgaven, budgetplan (via intakeformulier).
oPraktische tips om te leren omgaan met een beperkt budget.
oAlle inkomsten moeten op de budgetbeheerrekening gestort worden.
oBetalingen gebeuren door maatschappelijk werker, in overleg. 
oMaandelijkse afspraak met maatschappelijk werker. Een overzicht van de verrichtingen wordt voorgelegd         en meegegeven. 

Wie?
oSociale dienst OCMW


Terug naar overzicht schuldhulpverlening>  Collectieve schuldenregeling

Wanneer?
De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure, ingevoerd bij de wet van 5 juli 1998 (inwerktreding 1 januari 1999), die als doel heeft de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig bestaan kunnen leiden.

Toelaatbaarheidsvoorwaarden: 
1.Er dient sprake te zijn van overmatige schuldenlast. Het is echter niet nodig dat er verschillende schulden zijn, één enkele schuld kan volstaan.
Voor financiële problemen van tijdelijke aard is het beter om eerst een andere oplossing te zoeken (bijvoorbeeld: betalingsuitstel).

2.
3.De voornaamste belangen van de aanvragen dienen in België te liggen.  Deze plaats is niet noodzakelijkerwijs de woonplaats van betrokkene.  De aanvrager kan dus ook in het buitenland wonen.

4.De aanvrager mag zijn onvermogen niet zelf hebben bewerkstelligd (bijvoorbeeld door geld achter te houden, werk te weigeren,…).

5.De schuldenaar mag op duurzame wijze niet in staat zijn om zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen.

6.Er mag geen sprake zijn van vroegere herroeping in de afgelopen 5 jaar wegens kwade trouw. 

Hoe?  
Procedure:

1.Aan te vragen via een (pro Deo) advocaat of via doorverwijzing van de sociale dienst naar een advocaat.

2.Advocaat maakt verzoekschrift op voor arbeidsrechtbank.

3.Arbeidsrechtbank beslist over al dan niet toelaatbaarheid (binnen de 8 dagen) en duidt een schuldbemiddelaar aan die het dossier verder zal opvolgen. Op het moment dat het dossier toelaatbaar is, stoppen alle intresten, loonbeslagen of uitvoeringen van de gerechtsdeurwaarder. Uitgezonderd: uithuiszetting. 

4.De schuldbemiddelaar maakt een aanzuiveringsregeling op van alle schulden. 

5.Er bestaan verschillende soorten aanzuiveringsregelingen, namelijk de minnelijke aanzuiveringsregeling en de gerechtelijke aanzuiveringsregeling.

De praktijk leert ons dat er bijna altijd sprake is van gedeeltelijke kwijtschelding. De collectieve schuldenregeling moet binnen de termijn van 5 jaar ten einde lopen., maar dat is meestal niet mogelijk zonder kwijtschelding. 

Indien de schuldenaar totaal en definitief onvermogend blijkt, is er ook nog de mogelijkheid tot totale kwijtschelding van schulden.  Dit hangt wel vast aan voorwaarden. De schuldenaar dient definitief onvermogend te zijn. Er kunnen begeleidingsmaatregelen (bv. budgetbeheer) opgelegd worden, voor de maximumduur van 5 jaar. Indien blijkt dat betrokkene opnieuw vermogend wordt (bv. door erfenis), kan de collectieve schuldenregeling herroepen worden. 

Wie?
oCliënt neemt rechtstreeks contact op met advocaat of via sociale dienst OCMW.
oAanmelding via sociale dienst OCMW: indien uit het sociaal onderzoek blijkt dat een collectieve schuldenregeling de meest passende hulpverlening is, wordt de cliënt doorgestuurd naar een advocaat, die de procedure opstart.


Terug naar overzicht schuldhulpverlening

Sociale dienst
Contactgegevens sociale dienst
Deken Darraslaan 17  /  8700  Tielt
Tel.: 051 42 79 10  /  Fax 051 42 79 20
sociale.dienst@ocmwtielt.be
Openingsuren:
Ma tem vrij: 9.00 - 12.00u
Enkel op Do in de namiddag : 13.30u -18.00u
ContactOpeningsurenLigging


 • De maatschappelijk werker contacteert (schriftelijk of telefonisch) de schuldeiser om te bemiddelen. Er wordt uitstel van betaling gevraagd of een afbetaalplan wordt gevraagd. 
 • De uitvoering van de betalingen dient betrokkene zelf te doen. In de brief die vanuit het OCMW verstuurd wordt, vermelden we duidelijk dat er geen budgetbeheer is en dat het al dan niet akkoord dient opgestuurd te worden naar betrokkene. 
 • Opmaken overzicht schuldenlast + overzicht inkomsten en uitgaven.
 • Schriftelijke bemiddeling: aanvraag afbetaalplan. Eventueel opvragen van contracten, details, kopie bestelbon … Dit om te kijken of er geen inbreuken zijn gepleegd op de Wet op de Handelspraktijken of om na te zien of er geen verjaring kan ingeroepen worden.
 • De uitvoering van de betaling dient betrokkene zelf te doen (zie ook éénmalige schuldbemiddeling). 
De aanvrager dient een natuurlijke persoon te zijn die geen koopman is. Het gaat dus uitsluitend om:
- particulieren
- beoefenaars van een vrij beroep (geneesheren, architecten, tandartsen,…)
- landbouwers
Kooplieden zijn uitgesloten omdat voor hen de mechanismen van faillissement en gerechtelijk akkoord bestaan. Personen die vroeger handelaar waren, kunnen wel een verzoek tot collectieve schuldenregeling indienen, maar pas na ten minste zes maanden na het stopzetten van hun handel of zes maanden na sluiting van het faillissement.
> De minnelijke aanzuiveringsregeling:
De schuldbemiddelaar stelt een aanzuiveringsregeling op.  Het is belangrijk dat alle belanghebbenden deze regeling goedkeuren en dus is het voor de schuldbemiddelaar belangrijk om een zo haalbaar mogelijk voorstel te formuleren.  Indien hij daarin slaagt is de kans groot dat alle schuldeisers, maar ook de schuldenaar akkoord gaat met de voorgestelde regeling.
Bezwaar moet binnen de 2 maanden worden ingediend. 

Duur = variabel. 

> De gerechtelijke aanzuiveringsregeling:
Indien er geen instemming is binnen de zes maanden na de aanstelling van de schuldbemiddelaar, dient de schuldbemiddelaar dit te melden aan de rechter.  De rechter dient daarna over de aanzuiveringregeling te beslissen.

Bij de gerechtelijke aanzuiveringsregeling bestaan nog twee onderverdelingen:
- zonder kwijtschelding van hoofdsommen en zonder verkoop van bezittingen
- met kwijtschelding van hoofdsommen en met verkoop van bezittingen 
Niet-kwijtscheldbare schulden: 
1.Niet-vervallen onderhoudsgelden;
2.Schadevergoeding (herstel van lichamelijke schade);
3.Restschulden uit faillissement.