Van aanvraag tot beslissing


OCMW TIELT
Sociale Dienst  > 
van aanvraag tot beslissing
Vooraleer u een antwoord krijgt op uw aanvraag voor maatschappelijke dienstverlening moet een hele procedure gevolgd worden.

1.Ontvangstbewijs
Als bewijs dat u een aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening aan het OCMW hebt gericht, ontvangt u een ontvangstbewijs. De aanvraag wordt ingeschreven in een ‘register der aanvragen’. Binnen de maand na het indienen van uw aanvraag zal het OCMW een beslissing nemen.

2.Bij elke aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek voeren. Dit sociaal onderzoek besluit met een nauwkeurige diagnose over het bestaan en de omvang van de behoefte aan dienstverlening en stelt passende middelen voor om daarin te voorzien. De aanvrager is ertoe gehouden om elke nuttige inlichting over zijn toestand mee te delen aan het OCMW. Hij dient het OCMW ook onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben op de hulp die hem wordt verleend.

3.Binnen de maand zal uw aanvraag behandeld worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Het BCSD bestaat uit de OCMW-voorzitter en 6 raadsleden. Indien het een aanvraag maatschappelijke integratie betreft, heeft u het recht om gehoord te worden door het BCSD. U kan u ook laten bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon naar keuze.

4.In dringende gevallen en binnen de perken bepaald in het huishoudelijk reglement, kan de voorzitter zelf tot dringende hulpverlening beslissen. Deze beslissing wordt op de eerstvolgende vergadering van het BCSD ter bekrachtiging voorgelegd.

5.De beslissing inzake individuele hulpverlening wordt schriftelijk en aangetekend meegedeeld. Deze beslissing is met redenen omkleed en vermeldt de mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen de beslissing en de manier waarop dit moet gebeuren.

6.De financiële hulpverlening kan onderworpen worden aan voorwaarden. Indien deze niet worden nageleefd, kan het recht op financiële hulp geweigerd worden.

Sociale dienst
Contactgegevens sociale dienst
Deken Darraslaan 17  /  8700  Tielt
Tel.: 051 42 79 10  /  Fax 051 42 79 20
sociale.dienst@ocmwtielt.be
Openingsuren:
Ma tem vrij: 9.00 - 12.00u
Enkel op Do in de namiddag : 13.30u -18.00u
ContactOpeningsurenLigging