OCMW TIELT
Sociaal huis > Verwarmingstoelage
Verwarmingstoelage


De maximumprijs van de huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico in moeilijkheden te geraken. Vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich  in een moeilijke situatie bevinden

Welke brandstoffen komen in aanmerking ?
- Huisbrandolie
- verwarmingspetroleum 
- bulkpropaangas

NIET VOOR : 
- aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
-propaangas en butaangas in gasflessen


U behoort tot één van de volgende categorieën :
Categorie 1 :
- U bent gerechtigd op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte-en invalidideitsverzekering.
- U bruto belastbaar inkomen is lager dan 14.624,70 euro ( verhoogd met 2.707,42 per persoon ten laste)

Categorie 2 : 
- U hebt een laag inkomen, lager of gelijk aan 14.624,70 euro ( verhoogd met 2707,42 per persoon ten laste ) 
- U hebt geen andere eigendommen dan de gezinswoning

Categorie 3 :
- U geniet schuldbemiddeling op het consumentenkrediet of bent in collectieve schuldenregeling 
- U kan de verwarmingsfactuur niet betalen. 


Hoeveel bedraagt de toelage ? 
- tussen 14 cent en 20 cent per liter voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen. 
- het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst
- de tussenkomst geldt voor 1500 liter maximum per stookseizoen en per gezin 
- een vast bedrag van 210 euro wordt voorzien  voor aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum.


Hoe vraagt u de toelage aan ? 
Binnen de 60 dagen na de levering dient  u bij het  Sociaal Huis uw aanvraag in. Het aanvraagformulier wordt samen met u ingevuld (en door een personeelslid van het OCMW verder afgehandeld.) 


Welke documenten moet u voorleggen ?
- een kopie van uw identiteitskaart
- een kopie van de leveringsfactuur
- een kopie van het bewijs van het gezinsinkomen.Uw inkomensgegevens worden via elektronische weg rechtstreeks bij het FOD Financiën opgevraagd.  
- indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft. 
- voor categorie 3 : een kopie van de beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar. 

Méér informatie: www.verwarmingsfonds.be


> Terug naar overzicht sociaal huis

Contactgegevens Sociaal Huis
Deken Darraslaan 60  /  8700  Tielt  
Tel: 051 40 90 52
sociaalhuis@ocmwtielt.be
Openingsuren:
Ma tem vrij: 9.00 - 12.00u
Di en wo : 13.30u - 17.00u      Do : 13.30u -18.00u
Sociaal huis

ContactOpeningsurenLigging